SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Công bố phù hợp tiêu chuẩn

STT
Tên điều khoản
Tên tài liệu
1
4 - Bối cảnh tổ chức
2
4 - Bối cảnh tổ chức
3
5 - Chính sách chất lượng
4
5 - Chính sách chất lượng
5
6.1 - Mục tiêu chất lượng
6
7.1 - Thông tin dạng văn bản
7
6.2 - Rủ ro và cơ hội
8
9.1 - Đánh giá nội bộ
9
Quyết định công bố phù hợp tiêu chuẩn
10
10.2 - Đề xuất cải tiến