SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Điều khoản công bố chứng nhận

STT
Tên điều khoản
Chức năng hiển thị
Ghi chú
Thứ tự ưu tiên
Trạng thái
Hành động
1
4 - Bối cảnh tổ chức
Bối cảnh tổ chức
2
5 - Chính sách chất lượng
Chính sách chất lượng
3
6.1 - Mục tiêu chất lượng
Mục tiêu chất lượng
4
6.2 - Rủ ro và cơ hội
Công bố rủi ro
5
7.1 - Thông tin dạng văn bản
Tải lên tập tin
6
7.2 - Quy trình nội bộ
Tải lên tập tin
7
7.3 - Quy trình giải quyết thủ tục hành chính
Tải lên tập tin
8
8.1 Các quy trình giải quyết công việc
Tải lên tập tin
9
8.2 - Kết quả giải quyết công việc
Tải lên tập tin
10
9.1 - Đánh giá nội bộ
Chương trình đánh giá
11
9.2 - Xem xét của lãnh đạo
Xem xét lãnh đạo
12
10.1 - Sự không phù hợp và hành động khắc phục
Tải lên tập tin
13
Quyết định công bố phù hợp tiêu chuẩn
Công bố phù họp tiêu chuẩn
14
10.2 - Đề xuất cải tiến
Cải tiến